Công ty TNHH Văn Hóa và Công Nghệ Huanyu thành phố Đông Hoản (“Laser Effect”) sở hữu và điều hành trang web này (lasereffect.com). Tập tin này quản lý thông tin liên hệ của bạn với trang web của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện (“điều khoản”) trong trang này sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm tất cả các trang trong trang web (” trang mạng”).
Các điều khoản này là hoàn toàn hợp lệ khi bạn sử dụng trang web này, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này khi bạn truy cập trang web này.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, bạn không thể sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả nội dung (bao gồm video và hình ảnh) cung cấp cho bạn trên trang web hoặc thông qua trang web này mọi tài sản thuộc về công ty Laser Effects hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả quyền lợi thuộc về bộ phận hiệu ứng áng sáng và người được ủy quyền. Bạn có thể lưu trữ, in và hiển thị nội dung cho mục sử dụng cá nhân.Bạn không được công bố, vận hành, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào của nội dung được cung cấp cho bạn hoặc nội dung xuất hiện trên trang web này, cũng như bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại.

Nghiêm cấm

Bạn hoàn toàn bị nghiêm cấm và hạn chế tải bất cứ nguồn dữ liệu nào lên bất cứ trang mạng nào; sử dụng trang mạng với mục đích thương mại bằng việc bán ra\ tái trao quyền hoặc các hình thức khác, phát tán virus, virus Trojan horse, những con sâu máy tính, Logic bomb hoặc những hành vi phá hoại ác ý, có hại đến kỹ thuật, vi phạm bảo mật hoặc có những nội dung phản cảm, dâm đãng dưới mọi hình thức; hoặc bằng những hình thức sử dụng trang mạng làm ảnh hưởng đến những thành viên sử dụng trang mạng này; những công việc liên quan đến khai thác thông tin, thu thập thông tin, lấy thông tin ra ngoài hoặc những hành động có liên quan khác, hoặc khi sử dụng trang web, phát tán những dữ liệu quảng cáo hoặc tiếp thị khi chưa được chấp thuận, thông thường gọi là “Thư rác ”, nếu vi phạm những quy định này sẽ bị cấu thành tội phạm, hiệu ứng laser nên trình báo cho cơ quan chức năng về hành vi vi phạm này, và tiết lộ thân phận của bạn cho họ biết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất và tổn hại gây ra do bạn sử dụng trang web này hoặc tải xuống những tài liệu khác, hay những liên kết của trang web khác có điện toán phân tán những tấn công từ chối dịch vụ, những loại virus gây hại hoặc những tác nhân gây hại cho những thiết bị máy tính, phần mềm máy tính, các số liệu hoặc những dữ liệu đặc biệt.

Không đảm bảo

không đảm bảo trang web này được cung cấp “nguyên vẹn”, không bị lỗi, trang web này sẽ không có bất kỳ những thể hiện hay ám chỉ những tuyên bố hoặc đảm bảo liên quan đến tia laser. Ngoài ra, những nội dung được thể hiện trên trang web không mang tính tư vấn hoặc kiến nghị đến người xem.

Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người nào tại bất kỳ thời gian nào vì bất kỳ lý do gì.

Tuyên bố trách nhiệm

Trong tất cả trường hợp, Laser Effect hoặc những nhân viên quản lý, chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những vấn đề xảy khi bạn sử dụng trang web hoặc những việc liên quan đến bạn dưới mọi hình thức, bất kể trách nhiệm đó có trong hợp đồng, trong hành vi xâm phạm hoặc những tình huống khác, Laser Effect trong đó gồm nhân viên quản lý, chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm gián tiếp hoặc trách nhiệm đặc biệt do sử dụng trang web này.

Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ Laser Effect bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, chức viên cao cấp, nhân viên, cố vấn viên, đại lý và những đơn vị thuộc về công ty được miễn tất cả trách nhiệm, vốn, yêu cầu, nguyên nhân kiện tụng do tổn thất, những tổn thất và chi phí (bao gồm phí luật sư chính đáng) phát sinh hoặc có liên quan do bạn vi phạm qui định trong trang này.

Thay đổi điều khoản

Laser Effect có quyền sửa đổi, xóa hoặc thay đổi trang web này và/hoặc bất kỳ trang nào của trang web này bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của mình mà không cần thông báo. Bạn nên xem lại trang này theo định kỳ để thấy bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện đối với các điều khoản và điều kiện.

Không hợp lệ

Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản này được tìm thấy là không thể thực thi hoặc không hợp lệ trong bất kỳ luật hiện hành nào, việc không thực thi hoặc vô hiệu này sẽ không làm cho các điều khoản này không thể thực hiện được hoặc không hợp lệ như một toàn thể và sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của khoản này.

Khiếu nại

Chúng tôi thực hiện các thủ tục khiếu nại và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp khi nó mới vừa xuất hiện, và nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc ý kiến, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua số điện thoại 86-769-83364999 hoặc info@lasereffect.com

Nếu bạn vi phạm những điều kiện này và chúng tôi sẽ không áp dụng bất cứ hành động gì, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào khác mà bạn vi phạm các điều kiện này.

Thỏa thuận đầy đủ

Các điều khoản này, bao gồm bất kỳ thông báo pháp lý và tuyên bố miễn trừ trên trang web này, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận giữa bạn và Laser Effects đã và có liên quan đến nó.